• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Verksamhet

  Föreningen publicerar meddelanden och andra aktuella publikationer, ordnar utbildningar, förverkligar undersökningar, utredningar och initiativ som siktar på att utveckla världsarvsobjekten.

  Syftet med det 2017 startade besökarundersökningsprojektet är att samla in jämförbar undersökningsinformation från alla världsarvsobjekt och uppföra en enhetlig besöksuppföljningsmetod för objekten. Motsvarande undersökningsprojekt kommer att genomföras i objekten med fyra års mellanrum. Med undersökningen svarade man på Undervisnings- och kulturministeriets nationella världsarvsstrategins mål för att utöka medvetenheten om världsarv, samarbetet mellan objekten och utreda objektens påverkan.

  Kulturturismprojektet som startades 2018 var en naturlig fortsättning på besökarundersökningsprojektet. Det hade visat på behovet att utveckla objektens kulturturismprodukter och öka tillgängligheten på kunskap om världsarven på nätet. Projektets uppföljningsfinansiering gav möjlighet att förstärka världsarvsobjektens marknadsföringskanaler och utveckla objektspecifika mätare av hållbar turism. Kulturturismprojektet svarar på den nationella världsarvsstrategins mål för kunnande, tillgänglighet och hållbar turism.

  År 2020 sammanställde föreningen tillsammans med Föreningen för kulturarvsfostran materialsidan Lär dig om världsarvet! på den gemensamma webbplatsen för objekten som fanns sedan innan. På webbplatsen finns material som stöd för världsarvsfostran och den grundläggande utbildningen. Webbplatsen är avsedd som materialbank för lärare och för att sätta sig in i världsarvet, hållbar utveckling och immateriellt kulturarv. Projektet svarade mot målen i verkställighetsplanen för den nationella världsarvsstrategin för att möjliggöra världsarvsfostrans andel i den grundläggande utbildningen genom att öka mängden högkvalitativt material som finns tillgängligt för lärarna på webben.

  Åren 2020–2021 tog föreningen ett steg mot besökartjänster av allt högre kvalitet och främjade kärnmeddelandena i presentationen av objekten och kommunikationen. Huvud- och undertemana för interpretationen av objekten skapar en bas för en förståelig kommunikation om världsarvet som värnar om objektens värden. Projektet stärker besökarnas medvetenhet om världsarven och förståelse för betydelsen av skyddet.

  Undervisnings- och kulturministeriet gav interpretationsprojektet uppföljningsfinansiering för åren 2021–2024. Uppföljningsprojektet främjade världsarvskommunikationen med en temabaserad interpretationsplan – Världsarvsaktörens handbok. Dessutom ingick jämförbara besökarundersökningar vid alla objekt i projektet åren 2022–2023. Besökardata utnyttjades för att uppdatera mätinstrumenten för hållbar turism år 2024. Projektet svarar mot målen i verkställighetsplanen för den nationella världsarvsstrategin för att stärka medvetenheten om världsarvet och utveckla presentationen av objekten.

  År 2021 sammanställde Föreningen för Finlands världsarvsobjekt en strategisk bas för sin verksamhet och utredde effektiviteten av sin verksamhet med en intressentgruppsundersökning. Undersökningen som genomfördes i samarbete med Taloustutkimus innehöll en omfattande webbenkät samt ett temaintervjuavsnitt för ett snävare sampel. Verksamhetens mål och tyngdpunkter fram till 2030 skapades av föreningens strategi och intressentgruppsundersökningen.

  Läs mer om världsarvsstrategin:

  Undervisnings- och kulturministeriet: Vårt gemensamma arv – Nationell världsarvsstrategi 2015-2015

  Undervisnings- och kulturministeriet: Vi värnar om vårt gemensamma arv – Verkställighetsplanen för den nationella världsarvsstrategin fram till år 2025