• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Vad är ett världsarv?

  Världsarvskonvention

  Världsarvskonventionen är Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unescos (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) år 1972 godkända internationella allmänkonvention för att skydda världens kultur- och naturarvsobjekt. Med världsarvskonventionen försöker man visa och skydda värdet på världens centrala kultur- och naturarvsobjekt samt bevara dem med hjälp av folkens samarbete. De stater som ratificerat konventionen kan föreslå objekt som de vill ha med på världsarvslistan. Finland ratificerade världsarvskonventionen 1987.

  Världsarv i Finland

  I Finland finns för närvarande sju världsarvsobjekt. Sex av dessa är kulturarvsobjekt och ett är naturarvsobjekt.

  Verksamheten för Finlands världsarvsobjekt styrs av verksamhetsinstruktionerna definierade i världarvskonventionen (Operational guidelines), världsarvskomitténs godkända globalstrategi och Undervisnings- och kulturministeriets upprättade nationella världsarvsstrategi 2015-2025 samt förverkligandeplan upprättad för den.

  Alla Unescos världsarvsobjekt är skyldiga att rapportera sin verksamhet och förverkligandet av åtgärdsplanen med några års mellanrum. I rapporteringen beaktar man bland annat förverkligad besöksförvaltning och eventuell insamlad forskningsinformation. Rapportering och kommunikation fungerar som grund för skydds- och utvecklingsarbetet.

  Immateriellt världsarv

  Konventionen för att skydda immateriellt kulturarv godkändes 2003 och i Finland trädde den ikraft 2013. Levande immateriellt kulturarv kan bland annat vara muntlig tradition, scenkonst, praxis för socialt liv, ceremonier, hantverk, mattraditioner samt know-how rörande natur. Konventionen betonar kulturernas mångfald, värnandet av traditioner och människans del i kulturarvet. Gemenskapen har en betydande roll i igenkännandet och definieringen av immateriellt kulturarv.

  Läs mer om världsarvet:

  Världsarvet i Finland -broschyr (PDF)

  Museiverket: Världsarvsobjekt i Finland

  Undervisnings- och kulturministeriet: Vårt gemensamma arv – Nationell världsarvsstrategi 2015-2025

  Undervisnings- och kulturministeriet: Vi värnar om vårt gemensamma arv – Verkställighetsplanen för den nationella världsarvsstrategin fram till år 2025