• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Toiminta

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys julkaisee tiedotteita ja muita ajankohtaisia julkaisuja, järjestää koulutuksia, toteuttaa maailmanperintökohteiden kehittämiseen tähtääviä tutkimuksia, selvityksiä ja aloitteita.

  Vuonna 2017 aloitetussa Museoviraston rahoittamassa kävijätutkimushankkeessa kerättiin vertailukelpoista tutkimustietoa kaikista maailmanperintökohteista ja koostettiin kohteille yhtenäinen kävijäseurantamenetelmä. Vastaava tutkimushanke tullaan toteuttamaan kohteissa noin 4-5 vuoden välein. Tutkimuksella vastattiin opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelman tavoitteisiin maailmanperintötietouden kasvattamisesta, yhteistyöstä kohteiden välillä ja kohteiden vaikuttavuuden selvittämisestä. Tutkimus loi arvokasta tietoperustaa niin kohteiden kuin yhdistyksen käyttöön.

  Vuonna 2018 aloitettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama kulttuurimatkailuhanke oli luonnollinen jatkumo kävijätutkimushankkeen myötä nousseeseen tarpeeseen kehittää kohteiden kulttuurimatkailutuotteita ja maailmanperintötietouden saavutettavuutta verkossa. Hankeen jatkorahoitus mahdollisti maailmanperintökohteiden yhteisten markkinointikanavien vahvistamisen ja verkkosivujen luomisen sekä kohdekohtaisten kestävän matkailun mittareiden laatimisen. Kulttuurimatkailuhanke vastasi kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelman tavoitteisiin osaamisen, saavutettavuuden ja kestävän matkailun osalta.

  Vuonna 2020 yhdistys koosti yhdessä Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kanssa Opi maailmanperinnöstä! -materiaalisivuston jo luoduille kohteiden yhteisille verkkosivuille. Sivustolla on materiaalia maailmanperintökasvatuksen ja perusopetuksen tueksi. Sivusto on tarkoitettu opettajien materiaalipankiksi ja maailmanperintöön, kestävään kehitykseen sekä aineettomaan kulttuuriperintöön tutustumiseen. Hankkeella vastattiin kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelman tavoitteisiin mahdollistaa maailmanperintökasvatuksen osuutta perusopetuksessa lisäten siihen tarvittavaa laadukasta materiaalia opettajille saavutettavaksi verkkoon.

  Vuosina 2020-2021 yhdistys otti askeleen kohti yhä laadukkaampia kävijäpalveluita edistäen kohteiden esittelyn ja viestinnän ydinviestejä. Kohteiden interpretaation pää- ja alateemat luovat pohjan ymmärrettävälle ja kohteiden arvoja kunnioittavalle maailmanperintöviestinnälle. Hanke vahvistaa kävijöiden maailmanperintötietoutta ja ymmärrystä suojelun merkityksestä.

  Interpretaatiohankkeelle saatiin jatkorahoitusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä vuosille 2021-2024. Jatkohanke edistää maailmanperintöviestintää teemoihin perustuvalla interpretaatiosuunnitelmalla – Maailmanperintötoimijan käsikirjalla. Lisäksi hanke sisältää kaikissa kohteissa toistettavat yhteismitalliset kävijätutkimukset vuosina 2022-2023. Kävijätietoa hyödynnetään kestävän matkailun mittarien päivittämisessä vuonna 2024. Interpretaatiohanke vastaa kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelman tavoitteisiin maailmanperintötietouden vahvistamisesta ja kohteiden esittelyn kehittämisestä.

  Vuonna 2021 Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys koosti toiminnalleen strategisen pohjan ja selvitti toimintansa vaikuttavuutta sidosryhmätutkimuksella. Yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa toteutettu tutkimus sisälsi laajan verkkokyselyn sekä kapeamman otannan teemahaastatteluosuuden. Yhdistyksen strategia ja sidosryhmätutkimus loivat toiminnan tavoitteet sekä painopisteet vuoteen 2030 saakka.

  Lue lisää maailmanperintöstrategiasta:

  Opetus- ja kulttuuriministeriö: Yhteinen perintömme -Kansallinen maailmanperintöstrategia 2015-2025

  Opetus- ja kulttuuriministeriö: Yhteistä perintöämme vaalien – Kansallisen maailmanperintöstrategian toimeenpanosuunnitelma vuoteen 2025