• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Hur kan man bli ett objekt?

  Val av objekt

  Världsarvskommittén med 21 medlemsländer beslutar om vilka objekt som tas upp på listan. Världsarvskommittén utser kultur- och naturarvsobjekt för sin lista enligt världsarvskonventionens definierande villkor. Kommitténs uppgift är att följa tillståndet av objekten på listan och ta beslut om användningen av världsarvsfonden. Finland var medlem i kommittén åren 1999-2004 och 2014-2017.

  Innan ett objekt föreslås till världsarvslistan, ska det läggas in i den nationella förslagslistan. Listan omfattar alla objekt som inom den närmaste framtiden föreslås förvärldsarvslistan. I valet av objekt beaktar man framför allt tematiska grupper i förslagslistan, som 1900-talets arkitektur, kulturlandskap, industriobjekt och traditionellt boende med miljöer. Överrepresenterade objekt är bland annat historiska stadslandskap (framför allt europeiska medeltida stadslandskap) och religiösa monument.

  Globalt specialvärde

  Huvudprincipen för nomineringen är ett globalt särskilt värdefullt kultur- eller naturarvsvärde definierat för varje världsarvsobjekt (OUV, Outstanding Universal Value). Globalt specialvärde beskriver kultur- eller naturarvsobjektets unika betydelse och enhetliga helhet som överskrider internationella gränser. Objektet ska omfatta alla de element så hela och orörda som möjligt, som beskriver dess allmänvärldsliga värde. Av objektet förutsätter man autenticitet i sin egen kontext.

  Skyddet av objektens specialvärde för kommande generationer är på hela mänsklighetens ansvar. Världsarvsvärdet specificeras och bekräftas på basis av såväl regional som internationell jämförelseutredning.

  Nomineringskriterier

  Objektet ska förutom ett särskilt globalt värdefullt kultur- eller naturarvsvärde samt förutom sin autenticitet och helhet minst uppfylla en av verksamhetsplanens nomineringskriterier upprättad av världsarvskommittén (Operational Guidelines). Dessutom ska objektet ha en skötsel- och användningsplan baserad på dess värde, som objektets ägarorganisation förverkligar. Objektets användning ska grunda sig på bevarande av en hel helhet och verksamheten på området ska vara ekologiskt och kulturellt hållbar.

  Kulturkriterier är bland annat ett mästerverk av mänskligt skapande, exceptionellt betydande bevis på befintlig eller försvunnen kultur, byggnadstyp som företräder en betydande historisk tidsperiod, arkitektonisk eller teknologisk helhet eller landskap samt traditionellt boende för en viss kultur, mark- eller havsanvändning eller helhet som ger uttryck för människans växelverkan med omgivningen.

  Naturkriterier är bland annat exceptionellt vackert landskap, landskap som beskriver jordklotets viktiga utvecklingsfaser, till exempel om pågående ekologisk eller biologisk förändring samt plats för utrotningshotade djurarter.

  Läs mer om världsarvskonventionen:

  Museiverket: Internationella världsarvskonventioner
  Undervisnings- och kulturministeriet: Världsarvskonventionen