• FiFi
 • SweSwe
 • EngEng
 • Kestävän matkailun mittarit 2019

  Suomen maailmanperintökohteiden yhdistys työsti kohteiden kestävän matkailun mittareita vuoden 2019 syksyn aikana. Hankerahoitus oli jatkoa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämälle erityisavustukselle hallituksen Matkailu 4.0 -hankkeen kulttuurimatkailun kehittämistoimiin.

  Kestävän matkailun mittarit pohjautuvat vuonna 2016 yhteistyössä Metsähallituksen Luontopalveluiden kanssa luotuihin kansallispuistojen ja maailmanperintökohteiden yhteisiin kestävän matkailun periaatteisiin. Maailmanperintökohteiden kestävyyttä arvioidaan Metsähallituksen hyväksyttävissä olevien muutosten rajojen määrittelyn, ns. LAC -menetelmän avulla (Limits of Acceptable Change = hyväksyttävän muutoksen rajat).

  Kunkin mittarin osalta on tunnistettu vallitseva nykytila sekä määritelty tavoitetilat, joiden pohjalta kohteen toimintaa kehitetään. Kestävyyden eri osatekijöille on asetettu hyväksyttävissä olevien muutosten raja-arvot eli vaihteluväli, joiden puitteissa toiminnasta johtuvien muutosten tulisi pysytellä. Vaihteluväliin vaikuttavat niin nykytila kuin tavoitteet, mutta myös kohteen käytettävissä olevat resurssit. Lisäksi joka mittarille on määritelty kohteen sisäiseen käyttöön toimenpiteet raja-arvojen muutosten varalle sekä näistä vastaavat vastuutahot.

  Yhdistyksen aikaisemmissa hankkeissa kerättyä tietoperustaa, kuten kävijätutkimustietoa, ja kohteiden keräämää tilastotietoa hyödynnetään kestävyyden arvioinnissa. Mittarikohtainen kestävyys luokitellaan asteikolla 1-5 (1=täysin saavutettu, 5=ei lainkaan).

  Hankkeessa toteutettiin viisi työpajaa Suomenlinnassa, Verlassa, Jyväskylässä ja Raumalla yhteistyössä Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kestävän matkailun asiantuntijoiden kanssa. Merenkurkun saariston mittaristo luodaan Metsähallituksen toimesta.

  Kohteiden, Metsähallituksen Luontopalveluiden sekä muiden sidosryhmien edustajat kokoontuivat yhteiseen kokoavaan tapaamiseen keskustelemaan kestävän matkailun työn edistämisestä loppuvuodesta 2019.

  Tutustu tarkemmin kohdekohtaisiin kestävän matkailun mittareihin ja seurantamalleihin:

  Suomenlinna
  Vanha Rauma
  Petäjäveden vanha kirkko
  Verla
  Sammallahdenmäki
  Struven ketju (Oravivuoren piste)